SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
4
9
5
8
3
3
Bản tin quận 26 Tháng Chín 2022 3:20:00 CH

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn Thành phố đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất và các cuộc điều tra thống kê theo quy định của Nhà nước. Hoạt động phối hợp giữa Cục Thống kê và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp từng bước được thực hiện đồng bộ, toàn diện; chất lượng thông tin thống kê ngày càng được nâng cao, bảo đảm phục vụ kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố và các cấp, các ngành Thành phố.

Tuy nhiên, công tác thống kê vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thống kê tại một số ngành, địa phương chưa được thực sự đầy đủ và toàn diện; người đứng đầu một số sở, ban, ngành và các cấp chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác thống kê; công tác phân tích, dự báo, sử dụng số liệu thống kê, chia sẻ dữ liệu hành chính giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, địa phương đạt hiệu quả chưa cao; việc bố trí nhân sự làm công tác thống kê liên tục thay đổi và mang tính tạm thời, thiếu liên tục, chưa đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; việc xử lý, tổng hợp, báo cáo kết quả một số cuộc điều tra còn chậm tiến độ theo yêu cầu.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước. Đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được nhận diện; từng bước đưa công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Thống kê đi vào nề nếp và đúng quy định pháp luật; bảo đảm thông tin thống kê ngày càng đầy đủ, toàn diện, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời, thường xuyên, liên tục; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người đứng đầu chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thống kê; trong đó tập trung vào thực hiện hiệu quả những nội dung sau:

1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các cấp; các cơ quan, đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm:

a) Phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thống kê, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và những người làm công tác Thống kê.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về Luật Thống kê sửa đổi, bổ sung  năm 2021; Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; ý nghĩa, mục đích và yêu cầu của các cuộc điều tra thống kê nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ chấp hành pháp luật về thống kê của các tổ chức, cá nhân; cung cấp thông tin thống kê đầy đủ, kịp thời cho cơ quan thống kê; thống nhất sử dụng số liệu thông tin thống kê do cơ quan Thống kê công bố.

b) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thống kê để tổ chức tốt các hoạt động thống kê trên địa bàn như: Kết nối, chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin hành chính hiện có cho ngành Thống kê; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo đột xuất theo đúng biểu mẫu, phạm vi, thời gian quy định của cơ quan Thống kê; quan tâm, tạo điều kiện bố trí nguồn lực, tổ chức tốt các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn và các hoạt động thống kê khác theo lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý.

c) Thực hiện đúng quy định của Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được phân công. Chủ động xây dựng đồng bộ hệ thống báo cáo điện tử từ sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, thông suốt với hệ thống thống kê tập trung bảo đảm thu thập thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành nhanh của lãnh đạo các cấp Trung ương và địa phương.

d) Tăng cường phổ biến và thống nhất sử dụng thông tin, số liệu thống kê Nhà nước do Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định của pháp luật.

đ) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thống kê tại địa phương.

e) Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về thống kê; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác thống kê trên địa bàn Thành phố để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp với điều kiện thực tiễn. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thống kê đối với mọi tổ chức, cá nhân vi phạm.

g) Kiện toàn, củng cố, bố trí nhân lực làm công tác thống kê tại các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thành phố Thủ Đức và chức danh công chức thống kê chuyên trách thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, phù hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. Quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức làm công tác thống kê của sở, ban, ngành Thành phố.

2. Cục Thống kê Thành phố

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thống kê; Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước; các Đề án quan trọng của Ngành Thống kê; các cuộc điều tra thống kê theo quy định. Nâng cao chất lượng, cập nhật kịp thời các thông tin thống kê; tăng cường khả năng phân tích, dự báo, phổ biến thông tin thống kê, các ấn phẩm chuyên đề, chuyên sâu bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp nhằm phục vụ kịp thời, đáp ứng được các yêu cầu trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố và các cấp, các ngành.

b) Xây dựng quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương; tăng cường khai thác dữ liệu, hồ sơ hành chính từ các sở, ban, ngành; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung quy chế phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo hiệu quả công tác phối hợp.

c) Chỉ đạo các Chi cục Thống kê thu thập, tổng hợp đầy đủ thông tin thống kê kinh tế - xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã; nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo thống kê phục vụ xây dựng, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

d) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thống kê.

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê; kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thống kê; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong công tác thống kê trên địa bàn Thành phố.

3. Sở Nội vụ

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố về cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ đối với nguồn nhân lực chất lượng cao theo quy định phục vụ cho hoạt động thống kê. Xây dựng kế hoạch và phối hợp với Cục Thống kê tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức làm công tác thống kê tại các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và công chức Văn phòng - Thống kê thuộc Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp Cục Thống kê Thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường các hoạt động tuyên truyền về Luật Thống kê, các quy định của pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực thống kê; kết quả các cuộc điều tra, Tổng điều tra nhằm nâng cao hiệu quả, tính chính xác của hoạt động phổ biến thông tin thống kê.

5. Sở Tài chính

Bảo đảm việc hỗ trợ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Thành phố giao và các nhiệm vụ liên quan đến công tác thống kê Nhà nước theo quy định của pháp luật, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách Nhà nước địa phương hằng năm.

6. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Chỉ đạo các phòng, ban và Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thống kê trong việc tổ chức triển khai thực hiện các cuộc điều tra, Tổng điều tra thống kê; thu thập, cung cấp thông tin để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã trên địa bàn.

Chủ động bố trí, hỗ trợ kinh phí thực hiện điều tra thống kê và các hoạt động thống kê khác để tính toán đầy đủ các chỉ tiêu thống kê nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu quản lý, điều hành của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Thủ trưởng
các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này.


Số lượt người xem: 142    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm