SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
0
4
6
1
0
Bản tin quận 08 Tháng Mười 2018 8:45:00 SA

Kỷ niệm 88 năm ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2018) và 19 năm ngày Dân vận của cả nước (15/10/1999 – 15/10/2018)

 

Trong suốt hơn 88 năm qua, từ khi thành lập đến nay, trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn luôn đặt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; tuyên truyền, giáo dục, tập hợp quần chúng thành một lực lượng to lớn, đông đảo, đoàn kết toàn Đảng, tham gia các phong trào cách mạng vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân. Công tác dân vận - vận động các tầng lớp Nhân dân là nhiệm vụ chiến lược của Đảng ta xuyên suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận được đổi mới một cách cơ bản về nhận thức, quan điểm và tổ chức thực hiện. Đường lối, chính sách cơ bản về công tác dân vận, công tác mặt trận, về xây dựng giai cấp công nhân, vận động nông dân, trí thức, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ, tôn giáo, dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, đáp ứng được lợi ích thiết thực của Nhân dân, được Nhân dân đồng tình ủng hộ và tạo ra những phong trào cách mạng rộng lớn.

Từ những bài học lịch sử của dân tộc và thực tiễn cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Dễ trăm lần không Dân cũng chịu, Khó vạn lần Dân liệu cũng xong”. Vận dụng nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh: “Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân”, từ khi ra đời, Đảng ta đã thành công trong tổ chức lực lượng cách mạng thông qua công tác dân vận. Cán bộ, đảng viên phải bám Dân, vận động Dân, giác ngộ Dân, dựa vào Dân mà sống và hoạt động. Đảng không có Dân như cá không có nước; Dân không có Đảng như không có người dẫn đường, chỉ lối. Trong sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta, quan hệ Đảng - dân tạo thành sức mạnh để chiến thắng kẻ thù và đói nghèo, lạc hậu. Gắn bó máu thịt với Nhân dân đã trở thành một truyền thống tốt đẹp và là nguồn sức mạnh to lớn của Đảng ta. Sự nghiệp đổi mới của đất nước đòi hỏi phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - động lực chủ yếu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Năm 1930, cùng với việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước ta. Ngày 15 tháng 10 năm 1949, trong bài báo Dân vận, Bác đã chỉ rõ “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác dân vận, và cũng bởi làm tốt công tác dân vận, nên đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Năm 1999, khi Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 quyết định lấy ngày 15 tháng 10 hàng năm là Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và là ngày dân vận của cả nước, đã động viên, nhắc nhở cán bộ, đảng viên và hệ thống chính trị làm tốt chủ trương của Đảng và lời dạy của Bác Hồ đối với công tác dân vận.

Nhìn lại chặng đường vẻ vang của Đảng qua 88 năm song hành cùng đất nước, là 88 năm công tác dân vận của Đảng ghi dấu bước trưởng thành, gặt hái nhiều thành công, công tác dân vận của Đảng đã để lại một kho tàng kinh nghiệm hết sức phong phú và sáng tạo cả về lý luận và thực tiễn. Và 88 năm ấy càng gian nan, khó khăn, chúng ta càng thấm thía lời Bác dạy “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Phát huy truyền thống và thành tựu đã đạt được trong 88 năm qua, trước những yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, công tác dân vận của Đảng càng cần tiếp tục đổi mời và tăng cường hơn bao giờ hết. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đổi mới tư duy, cách làm về công tác dân vận đã và đang là vấn đề thời sự đòi hỏi quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân. Điều này càng có ý nghĩa khi cả nước đang sôi nổi tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .

Để đổi mới tư duy, cách làm về công tác dân vận hiệu quả, hiện nay các cấp ủy, chính quyền cần quán triệt sâu sắc và hiện thực hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW của Đảng, trong đó tập trung vào các vấn đề: Phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực của Nhân dân; chú trọng lợi ích trực tiếp của người dân; tiếp tục thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” thành quy chế, quy định để thực hiện công tác dân vận. Cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm vận động Nhân dân; xây dựng và thực hiện phong cách: “trọng Dân, gần Dân, hiểu Dân, học Dân và có trách nhiệm với Dân”, “nghe Dân nói, nói Dân hiểu, làm Dân tin”; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; có cơ chế, chính sách thu hút người có năng lực, có uy tín, có kinh nghiệm làm công tác dân vận. Hệ thống dân vận các cấp tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, nhất định chúng ta sẽ thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng.

Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2018) và 19 năm Ngày dân vận của cả nước (15/10/1999 – 15/10/2018) là dịp chúng ta cùng tự nhủ với nhau sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa, tìm tòi những cách làm hay, mô hình mới trong công tác dân vận, phải thường xuyên đổi mới phương pháp vận động để giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Song song đó, chúng ta kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XI; tích cực thực hiện các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết 25 ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác dân vận trong hệ thống chính trị quận để nâng cao nhận thức về vai trò công tác dân vận đối với sự nghiệp cách mạng; xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận. Phát huy tiềm năng, sức mạnh to lớn của Nhân dân thông qua các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước quyết tâm phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI (2015 – 2020) đã đề ra.


Số lượt người xem: 128    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm