SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
0
4
5
6
0
Bản tin quận 08 Tháng Mười 2018 8:50:00 SA

“Xa Dân” - một nguy cơ cảnh báo thật sự đối với đảng cầm quyền

 

Cái vĩ đại của lãnh tụ Hồ Chí Minh là đã nhìn thấy ở nhân dân lực lượng quyết định thắng lợi của cách mạng, lực lượng ấy “mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng… nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Vì vậy, Người đã đề cập “Nước lấy dân làm gốc”.

Chúng ta có thể khẳng định là sự nghiệp cách mạng của Đảng ta trước đây, hiện nay và sau này đã, đang và chỉ có thể thành công khi nào sự gắn bó máu thịt giữa Đảng ta và nhân dân luôn được bảo đảm củng cố và tăng cường vì sự nghiệp chung. Xét cho cùng sự nghiệp của Đảng và sự nghiệp của nhân dân, lợi ích của Đảng và lợi ích của nhân dân là một, Đảng không có lợi ích riêng nào ngoài lợi ích và sự nghiệp của nhân dân. Đảng trở thành không chỉ là Đảng của giai cấp mà là của dân tộc, Bác Hồ không chỉ là lãnh tụ của Đảng mà của cả dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, bằng lý luận, bằng cương lĩnh, đường lối chủ trương đồng thời bằng tấm gương xả thân vì sự nghiệp dân tộc và giai cấp, Đảng đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân hăng hái đứng trong đội ngũ cách mạng cao như núi, dài như sông. Sự gắn bó thủy chung giữa Đảng và quần chúng nhân dân đã đưa đến những kỳ tích cách mạng vĩ đại. Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945; chiến thắng vĩ đại năm 1975 hoàn thành nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước; giành thắng lợi trong việc bảo vệ đất nước qua cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam năm 1979; vượt qua thử thách gay go của cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội và của sự tác động mãnh liệt do sự sụp đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới để giữ vững chế độ, đưa đất nước từng bước tiến lên hội nhập, phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Như vậy, chúng ta có thể rút ra một bài học lớn hết sức cơ bản là chừng nào Đảng, chính quyền giữ đúng bản chất là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thì không có khó khăn nào không thể vượt qua, không có sự nghiệp cách mạng nào không hoàn thành để chiếm lĩnh những đỉnh cao văn minh hạnh phúc. Nhớ lại thư gửi UBND các cấp ngày 17-10-1945, Bác Hồ viết: “Ngày nay chúng ta đã xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì… Chúng ta phải hiểu rằng các cơ quan chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp Nhật”. Lời dạy sâu sắc đầy tâm huyết của Bác đồng thời là lời cảnh báo trước hiện thực bộ máy lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền càng ngày càng xa dân. Hoàn cảnh hiện nay có khác trước, nhưng giá trị của những lời dạy của Bác vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn cao hơn gấp ngàn lần. “Vì vậy, cán bộ Đảng và Chính phủ từ trên xuống dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân… Dân đủ ăn đủ mặc thì những chính sách của Đảng và Chính phủ đưa ra sẽ dễ dàng thực hiện. Nếu dân đói, rét, dốt, bệnh thì chính sách của ta dù có hay mấy cũng không thực hiện được”.

Bác Hồ nói: “Không sợ thiếu - chỉ sợ không công bằng, không sợ nghèo - chỉ sợ lòng dân không yên”. Chỉ có thực hiện được những lời dạy đầy tâm huyết của Người thì việc dân và dân vận mới thành công. Công tác dân vận muốn đảm bảo góp phần quyết định cho sự nghiệp xây dựng đất nước ta hiện nay, phải thể hiện cho được tính tiên phong của Đảng, hãy lấy tấm gương sáng của Bác Hồ đối với nhân dân mà “soát xét lại mình” cả trong nhận thức, lẫn trong hành động. Nếu không kiên quyết đấu tranh loại bỏ số đảng viên, cán bộ ngày càng xa dân đi thì nguy cơ là điều ai cũng thấy.

Chúng ta ghi sâu lời dạy của Bác Hồ: “Phải luôn luôn xem xét lại tất cả công tác của Đảng. Mọi công tác của Đảng phải luôn luôn đứng về phía quần chúng”. “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.


Số lượt người xem: 132    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm