SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
5
6
6
6
5
1
Bản tin quận 14 Tháng Chín 2020 7:50:00 SA

Đẩy mạnh nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị và giáo dục truyền thống

 

Nhằm đẩy mạnh nghiên cu, hc tp sách lý lun, chính trị và giáo dc truyn thng theo Thông tri số 36-TT/TU ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 5 chỉ đạo như sau:

1. Cấp ủy các cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận

- T chc quán trit, trin khai nghiêm túc, có hiu quả các văn bản liên quan đến toàn th cán b, đng viên, công chc, viên chc, người lao đng nhm nâng cao nhn thc v v trí, vai trò, tm quan trng và s cn thiết phải đổi mi, nâng cao cht lượng, hiu qu công tác xut bn, phát hành và nghiên cu, hc tp sách lý lun, chính tr và giáo dc truyn thng.

- Người đng đầu cp y, chính quyền chu trách nhim vic đưa công tác hc tp, nghiên cu sách lý lun, chính tr, giáo dc truyn thng tr thành mt trong nhng hot động chính trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở đảng; là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và mở rộng ra đoàn viên, hội viên và đông đảo nhân dân; đồng thời quan tâm bổ sung sách lý luận, chính trị vào Tủ sách cơ sở, thường xuyên cập nhật đầu sách mới.

Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị, giáo dục truyền thống, xem đây là tiêu chí đánh giá cán bộ hàng năm; tham gia tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

- Thực hiện kiểm điểm đánh giá công tác học tập, nghiên cứu sách lý luận, chính trị, giáo dục truyền thống trong thời gian qua, kịp thời phát hiện, rút kinh nghiệm và phát huy nhân rộng những phương pháp tốt, mô hình hay; tiếp tục đ ra kế hoch đi mi ni dung, phương thc hc tp, nghiên cu gn vi thông tin, tuyên truyn và kế hoch kim tra, giám sát vic t chc thc hin ti các đa phương, cơ quan, đơn v.

2. Ủy ban nhân dân quận

- Ch đạo Phòng Văn hóa và Thông tin quận chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc khai thác, sử dụng, quản lý sách lý luận, chính trị, giáo dục truyền thống tại cơ sở trên địa bàn quận.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt “Ngày hội văn hóa đọc” trong cộng đồng; tăng cường đầu sách lý luận, chính tr, giáo dc truyn thng; đu tư cho hot đng trin lãm, giới thiệu sách, thường xuyên trao đi kinh nghim v xây dng Đng, xây dng nhà nước pháp quyn, xây dng đô th thông minh.

3. Ban Tuyên giáo Quận y

- Tăng cường công tác đnh hướng tuyên truyên, gii thiu sách lý lun, chính tr, giáo dc truyn thng; khuyến khích phát triển phong trào đc, nghiên cu, hc tp sách lý lun, chính tr, giáo dc truyn thng trong cán b, công chc, đng viên, đoàn viên và các tng lp nhân dân.

- Định hướng Phòng Văn hóa và Thông tin quận, Trung tâm Văn hóa quận trong việc thực hiện hiệu quả việc trang bị, quản lý, khai thác sách lý luận, chính trị, giáo dục truyền thống tại hệ thống thư viện, Tủ sách cơ sở trên địa bàn quận, gắn với tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, giới thiệu sách tại thư viện quận, thư viện trường học, góp phần phát triển văn hóa, phong trào đọc sách, báo trong cộng đồng và là cơ hội tôn vinh giá trị sách lý luận, chính trị, giáo dục truyền thống; tổ chức các cuộc triển lãm, tọa đàm giới thiệu về sách lý luận chính trị, giáo dục truyền thống nhằm nâng cao trình độ và đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, xã hội trong tình hình mới.

- Tham mưu mở chuyên trang giáo dục truyền thống trên các trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận, Quận Đoàn; phát huy trang mạng xã hội (fanpage) của các đơn vị thuộc Quận 5 và các đơn vị có liên quan để tuyên truyền, giới thiệu truyền thống theo chuyên đề từng quý hoặc theo sự kiện.

- Phối hợp với Quận Đoàn xây dựng các cuộc thi nhằm khai thác nội dung, giá trị của sách lý luận, chính trị, phục vụ công tác tuyên truyền và giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống.

- Phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tham mưu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên quận nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, tuyên truyền sách lý luận, chính trị, giáo dục truyền thng; gn lý lun vi thc tin ti đa phương trong quá trình tuyên truyn, ging dy tại các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp bồi dưỡng đảng viên mới và các lớp sơ cấp lý luận chính trị.


Số lượt người xem: 353    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm