SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
2
4
3
2
4
9
Bản tin quận 10 Tháng Sáu 2019 9:10:00 SA

Quận 5 vận động Nhân dân giám sát thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

 

Thực hiện Kế hoạch số 474/KH-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của y ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 5 ban hành Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mi, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TW).

Cụ thể, với mục đích phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò giám sát của y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc giám sát y ban nhân dân Quận 5, các cơ quan, đơn vị và y ban nhân dân các phường trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ và hiệu quả trong việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc giám sát được thực hiện thường xuyên liên tục trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tại quận. Thông qua y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5, các đoàn thể chính trị - xã hội để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên, Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết s 18-NQ/TW theo kế hoạch của Thành ủy, y ban nhân dân Thành phố, Quận ủy, y ban nhân dân Quận 5, các cơ quan, đơn vị, y ban nhân dân các phường. Đồng thời trực tiếp nhận đơn, thư phản ánh, kiến nghị của Nhân dân gửi tới y ban nhân dân Quận 5, Chủ tịch y ban nhân dân Quận 5, các cơ quan, đơn vị, y ban nhân dân các phường thông qua hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị trên cổng Thông tin điện tử của y ban nhân dân Quận 5, các cơ quan, đơn vị, y ban nhân dân các phường và hệ thống phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của Nhân dân theo quy định.

Các nội dung giám sát gồm: việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của U3y ban nhân dân Quận 5, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường; Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và tổ chức sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân Quận 5; việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội, Nghị quyết số 10/NQ- CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ, Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Thành ủy, Quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 của ủy ban nhân dân Thành phố và các kế hoạch, chương trình của y ban nhân dân Quận 5 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Ủy ban nhân dân quận cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5, các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức vận động Nhân dân giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây đựng chính quyền và Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP- ĐCTTWMTTQVN quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


Số lượt người xem: 42    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm