SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
6
1
2
4
7
9
Bản tin quận 07 Tháng Mười 2019 7:15:00 SA

10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại Quận 5

 

Năm 1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ viết bài báo “Dân vận”, Bộ Chính trị đã quyết định lấy ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước”. Ngày 11/8/2000, Thường vụ Bộ Chính trị ban hành Công văn số 4626-CV/VPTW về việc chỉ đạo tổ chức thực hiện “Ngày Dân vận của cả nước”. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Bộ Chính trị, ngày 22/8/2000, Ban Dân vận Trung ương đã triển khai Kế hoạch số 03-KH/BDVTW “Về việc tiến hành Ngày Dân vận của cả nước và Kỷ niệm 70 năm truyền thống công tác Dân vận của Đảng” với các nội dung, hình thức và phương pháp “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã được xây dựng, tiếp tục mở rộng hình thức vận động quần chúng nhân dân, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận của Ðảng, Ban Dân vận Trung ương chính thức phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cả nước bằng Kế hoạch số 70-KH/BDVTW, ngày 26/02/2009 về việc Tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” (giai đoạn 2009-2010) và Hướng dẫn số 151-HD/BDVTW, ngày 27/4/2009 về Tiêu chí cơ bản đánh giá điển hình “Dân vận khéo”.

Nhiều phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng

Tại Quận 5, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng trong cả hệ thống chính trị quận đã tạo sự đồng thuận giữa đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận. Các cơ quan, đơn vị, các ngành, đoàn thể, các chi bộ đăng ký thực hiện mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị các cấp. Việc thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” có hiệu quả đã tạo ra hiệu ứng xã hội tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn quận. Qua 10 năm, cấp Quận đã tuyên dương 102 tập thể và 334 cá nhân; cấp cơ sở đã tuyên dương 42 hộ gia đình, 764 tập thể và 2689 cá nhângương điển hình “Dân vận khéo”, đồng thời nhân rộng những gương điển hình của phong trào, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Phát động trong hệ thống chính trị và Nhân dân thực hiện hiệu quả 05 nội dung “Dân vận khéo” năm 2019: “Không để người nghèo, người yếu thế tụt hậu, bị bỏ quên”; “Không gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp”; “Không xả rác bừa bãi ra đường phố và kênh rạch”; “Không vi phạm luật giao thông đường bộ”; “Không tụ tập gây rối, ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự an toàn nơi cư trú và trên đường phố”.Triển khai thực hiện phong trào thi đua sáng tạo trong toàn hệ thống chính trị nhằm phát huy sức mạnh của Nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng sâu rộng gắn với tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế: Cả hệ thống chính trị đã tập trung hướng về cơ sở, tiếp tục vận động nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng; huy động được các tiềm năng nguồn lực và sự năng động, sáng tạo của nhân dân vào việc thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Vận động công nhân, người lao động đoàn kết, ổn định sản xuất, cùng chia sẻ khó khăn; vận động xây dựng các mô hình khởi nghiệp đạt hiệu quả thiết thực; vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội: Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng xã hội học tập; tham gia chương trình giảm nghèo bền vững; phong trào đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo diện chính sách, người có công; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; bảo vệ môi trường; tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng; giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân, công nhân, người lao động,… được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm và phối hợp tổ chức những hoạt động phù hợp với các giải pháp cụ thể.Công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả tích cực, nhiều hộ đã vượt nghèo, có vốn kinh doanh, cải thiện và ổn định cuộc sống. Thành phố đã công nhận quận 5 hoàn thành mục tiêu không còn hộ cận nghèo theo chuẩn cận nghèo thành phố giai đoạn 2016 - 2020 với mức thu nhập bình quân hộ dân trên 28 triệu đồng/người/năm và thiếu hụt các chiều dịch vụ xã hội dưới 40 điểm (Quyết định số 3077/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố).

Trên lĩnh vực an ninh quốc phòng: với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, khéo tuyên truyền, vận động, khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự, tăng cường nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; đối thoại, hòa giải nhiều vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở; phát hiện và ngăn chặn kịp thời, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho cấp ủy, chính quyền giải quyết, làm thất bại mọi âm mưu và các thủ đoạn của các thế lực thù địch; từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vận động nhân dân tham gia giám sát, phản biện, phản ánh kiến nghị của cử tri. Cơ quan hành chính nhà nước xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đạo đức công vụ, tăng cường tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp trong nhân dân... Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, hướng về cơ sở, chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tổ chức tốt các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt quy ước gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đặc biệt là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng.

Tiếp tục tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, trọng tâm là công tác dân vận của chính quyền. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề mới phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Chú trọng nâng cao vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên. Nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp tục hướng về cơ sở; coi trọng công tác thu hút, tập hợp và phát triển đoàn viên, hội viên.Gắn việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước, với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận đề ra.Thực hiện hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân, Quyết định số 935-QĐ/TU ngày 28/4/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 936-QĐ/TU ngày 28/4/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp tục tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” với những nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, được tổ chức thường xuyên, sâu rộng cùng với các phong trào thi đua yêu nước có tính bền vững, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia, như: triển khai thực hiện các mô hình, công trình thi đua dân vận khéo, các mô hình, công trình chủ yếu tập trung công tác dân vận chính quyền; cải cách hành chính; công tác an sinh xã hội như thực hiện tốt chương trình về đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020, Quận đã xây dựng chương trình số 147/Ctr- UBND ngày 22 tháng 7 năm 2019 về đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 - 2020, trong đó đề ra chỉ tiêu thoát hộ cận nghèo với mức thu nhập bình quân hộ dân trên 32 triệu đồng/người/năm trong năm 2019, 36 triệu đồng/người/năm trong năm 2020 và thiếu hụt các chiều dịch vụ xã hội dưới 30 điểm; các hoạt động chung tay vì sức khỏe cộng đồng; công trình tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường; trao sinh kế, trợ cấp hàng tháng cho gia đình khó khăn, người già neo đơn; xây dựng tổ dân phố, khu phố văn minh sạch đẹp,xây dựng tuyến hẻm xanh sạch đẹp an toàn gắn với thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với quán triệt tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận theo hướng vì Nhân dân, chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân, tiếp tục duy trì và phát triển các phố chuyên doanh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI như Phố vàng, bạc, đá trang sức tại tuyến đường Nhiêu Tâm, Nghĩa Thục, Bùi Hữu Nghĩa phường 5; Phố chuyên doanh thời trang tại tuyến đường Nguyễn Trãi (Phường 2, 3, 7, 8); Phố Đông y (Phường 10); Phố ẩm thực tuyến đường Lão Tử (Phường 14).

Tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn nhân rộng những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, có sức lan tỏa và tác động tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.


Số lượt người xem: 823    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm