SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
4
3
0
3
9
Bản tin quận 31 Tháng Giêng 2013 9:15:00 SA

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

 

Sáng 24/01/2013, Quận ủy quận 5 tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đến dự có ông Huỳnh Thanh Hải – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Sử Ngọc Anh – Bí thư Quận ủy, bà Trần Thị Anh Vũ – Phó Bí thư thường trực Quận ủy, ông Trương Canh Ba – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân, ông Trần Văn Nghĩa – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 5 cùng lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể quận và 15 phường. 

 

 

 

 

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Đảng bộ quận 5 đã quán triệt các quan điểm chỉ đạo cơ bản và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về văn hóa đã tạo sự thống nhất tư tưởng trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với đường lối của Đảng, góp phần thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, góp phần bảo tồn và phát triển nền Văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 

 

Quá trình tổ chức thực hiện đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo và hưởng ứng tích cực của nhân dân vào các hoạt động văn hóa, đặc biệt là cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đã tạo sự chuyển biến sâu sắc và tiền đề quan trọng để văn hóa tiếp tục phát triển đúng hướng và vững chắc. Nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển văn hóa đã trở thành một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Anh Vũ đề nghị các cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể quận, phường lưu ý cần tiếp tục chú trọng đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng con người trong giai đoạn phát triển mới. Đẩy mạnh giáo dục về lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tạo chuyển biến rõ rệt về bản lĩnh chính trị, đao đức, lối sống, năng lực, trí tuệ người Việt Nam theo 5 đức tính đã được Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII xác định. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong việc giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Ngành văn hóa thông tin tham mưu tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức tốt các hoạt động Lễ hội truyền thống, phong trào văn hóa – văn nghệ kết hợp với việc đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân toàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đa dạng, tiên tiến, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước kết hợp theo hướng văn minh hiện đại. Cấp ủy 15 Phường tăng cường, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội tại Khu phố; nâng cao vai trò lãnh đạo của các Chi bộ Khu phố, phân công trách nhiệm cho đảng viên theo dõi, lãnh đạo các phong trào thi thi dua yêu nước, mỗi đảng viên phải gương mẫu và vận động nhân dân tham gia tốt các phong trào tại Khu dân cư và Tổ dân phố nơi mình cư ngụ.

 

Dịp này, Ủy ban nhân dân quận 5 cũng đã khen thưởng 47 tập thể và 68 cá nhân tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” giai đoạn 1998 – 2013. Quận 5 là một trong những đơn vị làm điểm của thành phố về tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.


Số lượt người xem: 6595    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm