SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
3
6
8
7
2
6
Bản tin quận 10 Tháng Tám 2020 7:30:00 SA

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 khóa XII lần thứ 2

 

Sáng ngày 07/8/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 khóa XII đã tổ chức hội nghị lần thứ 2 đánh giá Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, vận động Nhân dân 6 tháng đầu năm 2020; Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và Báo cáo kết quả chỉ đạo Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII. Đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 5 chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy đã thông qua Tờ trình dự thảo Báo cáo kết quả Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, vận động Nhân dân 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và Báo cáo kết quả chỉ đạo Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Theo đó, đánh giá chung, trong 6 tháng đầu năm 2020, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đề ra trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân theo Nghị quyết số 20-NQ/QU ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Hội nghị lần thứ 19 Quận ủy khóa XI. Qua đó, toàn hệ thống chính trị quận đã tập trung, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình hành động của Quận ủy đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chú trọng định hướng chính trị tư tưởng và thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; công tác cán bộ được quan tâm, thực hiện đúng quy định; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đảm bảo chất lượng.

Công tác chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và đại hội chi bộ trực thuộc; Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), đảm bảo đúng quy trình, thời gian và yêu cầu với kết quả thành công, đạt mục tiêu đề ra.

Công tác xây dựng chính quyền được tập trung lãnh đạo; Ủy ban nhân dân quận có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác quản lý đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường với nhiều giải pháp: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo mỹ quan đô thị. Các công tác trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả khá tốt như: chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, trẻ em, người dân tộc theo đúng quy định; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện.
Bên cạnh đó, quận tập trung tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quận, với việc thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành các kế hoạch, văn bản nhằm phòng, chống dịch bệnh, thành lập khu cách ly tập trung của quận...

 

Đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 5 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Công tác vận động Nhân dân của Đảng bộ quận có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, không ngừng nỗ lực xây dựng và phát huy tinh thần khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là trong tình hình cả nước, thành phố nói chung, quận nói riêng đang chung tay “Vì sức khỏe cộng đồng”, đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các hoạt động, phong trào của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội quận được chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hình thức tuyên truyền phù hợp đem lại hiệu quả, thu hút đông đảo nhân dân các giới tham gia. Tình hình các tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn quận tiếp tục giữ vững sự ổn định, tiếp tục cùng chính quyền từ quận đến cơ sở tham gia nhiều phong trào thi đua yêu nước phát huy tốt mối quan hệ đoàn kết gắn bó cộng đồng.

Tuy nhiên, dù đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai một số nội dung nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực theo chương trình công tác đã đề ra, nhưng do dịch bệnh Covid-19, nên đã ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực hiện một số nội dung, có nội dung phải tạm dừng, như việc tổ chức Lễ hội Nguyên Tiêu. Một số cấp ủy Đảng, thủ trưởng đơn vị và một bộ phận cán bộ công chức chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác dân vận; một số cơ quan hành chính đôi lúc còn chậm trong xử lý công việc liên quan đến người dân, còn một bộ phận cán bộ công chức tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân chưa cao. Một số cấp ủy Đảng chưa đảm bảo tiến độ chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất. Công tác xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt được chú trọng thường xuyên rà soát về số lượng nhưng chất lượng hoạt động có lúc có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ quận được thực hiện đảm bảo các yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 324-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 3 ngày: phiên trù bị vào sáng ngày 22 tháng 7 năm 2020, phiên chính thức cả ngày 23 tháng 7 năm 2020, phiên bế mạc vào sáng ngày 24 tháng 7 năm 2020. Tổng số đại biểu Đại hội được triệu tập là 260 đại biểu. Trong đó có 30 đại biểu đương nhiên; 230 đại biểu chính thức được bầu tại các Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở; không có đại biểu chỉ định. Số đại biểu dự khuyết được thay thế đại biểu chính thức là 1 đại biểu. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh và 86 đại biểu khách mời và báo, đài đến tham dự Đại hội.

Căn cứ Thông báo số 5428-TB/TU ngày 18 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về phê duyệt đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; nhân sự Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đại hội đại biểu Đảng bộ quận đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) là 46 đồng chí do Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI giới thiệu, không có trường hợp ứng cử, đề cử để bầu lấy 41 đồng chí. Trong số 46 đồng chí được giới thiệu ứng cử, có 27 đồng chí tái cử, 19 đồng chí tham gia ứng cử cấp ủy lần đầu. Kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận không có trường hợp Quận ủy viên tái cử không trúng cử; 41 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có 16 đồng chí nữ (tỷ lệ 39,02%), 09 đồng chí dưới 40 tuổi (tỷ lệ 21,95%), 21 đồng chí có trình độ chuyên môn nghiệp vụ trên đại học    (tỷ lệ 51,22%), 30 đồng chí có trình độ lý luận chính trị Cao cấp, tương đương  Cao cấp (tỷ lệ 73,17%).

 

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử là 15 đồng chí, bầu lấy 13 đồng chí. Kết quả bầu cử Ban Thường Quận ủy khoá XII: 13 đồng chí, không có trường hợp tái cử không trúng cử; trong đó có 06 đồng chí nữ (tỷ lệ 46,15%), 01 đồng chí dưới 40 tuổi (tỷ lệ 07,69%), 07 đồng chí trình độ chuyên môn thạc sĩ (tỷ lệ 53,85%), 100% có trình độ lý luận chính trị Cao cấp, Cử nhân. Cũng trong Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025 đồng chí Nguyễn Văn Hiếu được sự tín nhiệm cao của Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025 trúng cử chức danh Bí thư Quận ủy; đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, đồng chí Phạm Quốc Huy được sự tín nhiệm cao của Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025 trúng cử chức danh Phó Bí thư Quận ủy; đồng chí Đặng Ngọc Quế Hương được sự tín nhiệm cao của Ban Chấp hành Đảng bộ quận trúng cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Quận 5 dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 08 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, 15 phường trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí cũng nêu ra những thách thức đối với sự phát triển của quận trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân quận và các phòng, ban quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động, chú trọng phát triển chất lượng doanh nghiệp; huy động mọi nguồn lực thực hiện các chương trình về văn hóa, an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm thực hiện tốt Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Kiên quyết giữ vững ôn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển về kinh tế.

Tiếp tục đây mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân. Hoàn thiện và triển khai sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng, đổi mới công tác cán bộ, yêu cầu cán bộ phải xây dựng chương trình hành động để làm căn cứ đánh giá thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí cũng yêu cầu hệ thống chính trị quận thực hiện đúng khẩu hiệu của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 là “Đoàn kết – Năng động – Trách nhiệm vì Quận 5 phát triển Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình”, nhanh chóng triển khai các chương trình hành động, xây dựng kế hoạch thi đua để đưa các chương trình, đề án vào thực hiện sớm nhất để phục vụ đời sống người dân, phát triển Quận 5.


Số lượt người xem: 700    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm