SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
5
9
3
7
2
4
Bản tin quận 02 Tháng Mười Một 2020 7:45:00 SA

Sức sống bất diệt của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại

 

Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại mở đầu một thời đại mới, thời đại giải phóng con người thoát khỏi mọi áp bức, bất công và sự nô dịch của dân tộc này với dân tộc khác, thời đại giai cấp vô sản và nhân dân lao động bước lên địa vị chủ nhân xã hội.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã từng nói: "Cách mạng tư sản Mỹ (1776), cách mạng tư sản Pháp (1789) là các cuộc cách mạng không đến nơi, vì các cuộc cách mạng đó không đem lại quyền làm chủ cho nhân dân". "Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mạng Nga là đã thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng các hạnh phúc, tự do, bình đẳng thật..." (1) Người đã đi đến sự lựa chọn con đường cách mạng vô sản, đưa dân tộc ta vào trào lưu cách mạng tiên tiến của thời đại, gắn liền độc lập với chủ nghĩa xã hội.

Dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin và sự đột phá của Cách mạng Tháng Mười vào cơ cấu quyền lực tưởng như vĩnh hằng của chủ nghĩa tư bản, một kỷ nguyên mới ra đời.

Cách mạng Tháng Mười đã mở ra con đường biến nước Nga sa hoàng lạc hậu trở thành một siêu cường. Nhờ có ảnh hưởng sâu sắc của chủ nghĩa xã hội khoa học và hệ thống chủ nghĩa xã hội quốc tế, hàng trăm dân tộc với hàng triệu con người đã đứng lên đấu tranh chống lại ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc, bảo vệ hòa bình thế giới.

Thắng lợi của các lực lượng cách mạng thế giới trong mấy thập kỷ qua, trong đó có sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, chẳng những đã khẳng định lý luận cách mạng của giai cấp công nhân, khẳng định con đường Cách mạng Tháng Mười mà còn hiện thực hóa lý tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người ở những mức độ khác nhau trên khắp hành tinh. Và, ở ngay trong lòng chủ nghĩa tư bản hiện đại, những quyền dân sinh, dân chủ, quyền con người mà nhân dân lao động ở đây đã giành được một phần do có chủ nghĩa xã hội làm đối trọng.

Sự tan rã của Liên Xô, sản phẩm đích thực của Cách mạng Tháng Mười, làm cho những người cộng sản đau buồn sâu sắc. Đó là bi kịch của thời đại chúng ta. Song, con đường đi lên của cách mạng không phải lúc nào cũng thuận chiều mát mái, mà thường phải trải qua nhiều ghềnh thác, nhiều khúc quanh co, đôi khi có những bước ngoặt.

Nguy cơ đối với sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động không chỉ là sự tiến công vũ trang của kẻ thù mà còn là thủ đoạn "diễn biến hòa bình"; mặt khác, là những sai lầm về đường lối của đảng cầm quyền dẫn đến sự trì trệ, thoái hóa chế độ xã hội.

Ngày nay, trên mặt trận lý luận chính trị, các thế lực đế quốc đang "khuếch trương" những thắng lợi của mình, ra sức tuyên truyền phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, phủ nhận chủ nghĩa xã hội hiện thực, phủ nhận Cách mạng Tháng Mười. Chúng ta không phủ nhận một số khuyết điểm nghiêm trọng của chủ nghĩa xã hội hiện thực, song nếu không có chủ nghĩa cơ hội, không có sự phản bội từ bên trong cấu kết với các thế lực đế quốc thì nhất định không thể dẫn tới sự sụp đổ.

Chủ nghĩa xã hội vẫn có thể lấy lại sức sống của mình bằng đường lối cải cách, đổi mới dựa trên những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, vận dụng một cách sáng tạo vào điều kiện thời đại và đặc điểm dân tộc, nhận thức đúng đắn những thành tựu và sai lầm, khuyết điểm trong giai đoạn đã qua, có chiến lược cách mạng với nhũng bước đi thích hợp trên cơ sở giữ vững ổn định chính trị và quyền lãnh đạo của Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta tiếp tục con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự tiếp tục sự nghiệp vẻ vang của Cách mạng Tháng Mười, là sự phát triển mới trên con đường đi tới xã hội văn minh, giàu đẹp, chú ý đến nhũng kinh nghiệm thành công và chưa thành công của chủ nghĩa xã hội và của dân tộc ta. Các Đại hội Đảng kể từ Đại hội VI đến Đại hội XII, Cương lĩnh của Đảng đã khẳng định con đường, mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ ở nước ta và đề ra những giải pháp tổng thể để đạt được những mục tiêu đó.

Cách mạng nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam - đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh đạo, ngay từ đầu đã vững bước tiến lên dưới ngọn cờ của Cách mạng Tháng Mười. Bôn ba khắp năm châu bốn biển để tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã sớm đến với chủ nghĩa Lênin, đến với Cách mạng Tháng Mười và nhận ra rằng: Cách mạng Việt Nam muốn giành thắng lợi không thể có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản.

Đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, nhân dân ta đã làm Cách mạng Tháng Tám thành công, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược sừng sỏ của thế kỷ 20, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, với bản lĩnh kiên cường và ý chí sáng tạo của một đảng mác-xít lê-nin-nít do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã khởi xướng, lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới, đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, tạo ra tiền đề vật chất kỹ thuật để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập, mở cửa, tiếp tục đưa cách mạng nước ta tiến lên vững chắc.

Cách mạng Tháng Mưới sẽ sống mãi với xã hội loài người, với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

(1) Hồ Chí Minh Toàn tập - NXB ST - H- 1989 - T 2 - tr 206 - 207.


Số lượt người xem: 18    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm