SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
5
9
3
4
6
6
Bản tin quận 02 Tháng Mười Một 2020 7:55:00 SA

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiến hành từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7 năm 2020; sau khi nghe và thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy khóa XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức Đảng các cấp, các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI; Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 5

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2020 - 2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025):

A. VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Năm năm qua, mặc dù còn không ít khó khăn, Đảng bộ và nhân dân Quận 5 phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, tạo ra những chuyển biến bước đầu quan trọng trên các lĩnh vực của đi sống xã hội, thực hiện mục tiêu bảo đảm ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân, xây dựng Quận 5 văn minh, hiện đại, nghĩa tình; quận đã có nhiều chuyển biến rất tích cực, rõ rệt nhất là đô thị quận giữ được giảm ngập nước, không tắc nghẽn giao thông; kết quả công tác đầu tư, chỉnh trang một số dự án nhà ở, trung tâm thương mại, các trường học, công viên… đã góp phần biến đổi không gian đô thị; cơ bản giữ vững là quận an toàn, không có tệ nạn ma túy, mại dâm đường phố, người ăn xin, sống lang thang; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt kết quả khá, trong đó hoàn thành trước thời hạn chương trình giảm hộ nghèo, cận nghèo; thu ngân sách nhà nước, thu thuế Công Thương nghiệp hàng năm đều vượt so với dự toán. Hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng từng bước được nâng lên; tinh thần đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng được giữ vững, tăng cường; cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh; vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy. Việc thực hiện 07 chương trình hành độngBan Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI đề ra đạt được những kết quả tích cực.

Đạt được những thành tựu trên là do: (1) Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực không ngừng, khắc phục khó khăn, thách thức để thực hiện có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ. Bên cạnh đó là việc lựa chọn cán bộ có tâm, có tầm, “biết nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm” bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt để đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết. (2) Quận đã quán triệt, chấp hành và nghiêm túc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy; đồng thời vận dụng, cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận trong từng thời điểm; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động, công trình, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội, qua đó rút kinh nghiệm, tăng cường các giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn. (3) Ban Thường vụ Quận ủy chủ động, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. (4) Việc phát huy dân chủ trong nội bộ và xã hội được tăng cường, góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện có hiệu quả nghị quyết đề ra; quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết hồ sơ; chú trọng đổi mới phương thức, nội dung chỉ đạo, điều hành, tạo động lực mới cho sự phát triển; chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung trọng tâm, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành; quan tâm đi thực tế cơ sở, kịp thời giải quyết khó khăn…

Tuy nhiên, giá trị sản xuất của ngành thương mại - dịch vụ và giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt chỉ tiêu Nghị quyết, nhưng chất lượng chưa cao; chưa có giải pháp mang tính đột phá để đẩy mạnh phát triển kinh tế của quận; tiến độ thực hiện một số dự án xây dựng nhà ở và các công trình trọng điểm còn chậm do quy định pháp luật; tình hình trật tự đô thị, vệ sinh môi trường còn nhiều phức tạp; việc thực hiện một số tiêu chí văn hóa trong xây dựng phường đạt chuẩn “văn minh - đô thị”, tuyến đường văn minh đô thị... còn gặp khó khăn; cơ sở vật chất của một số ngành văn hóa, y tế, thể dục thể thao... chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thiếu chiều sâu, có lúc chậm so với thực tiễn; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có lúc, có nơi còn hình thức; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng trong nội bộ còn có một bộ phận đảng viên, cán bộ có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…; công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên tại địa bàn dân cư, khu vực ngoài nhà nước kết quả còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo còn có trường họp kéo dài; công tác dân vận một số nơi chưa được cấp ủy quan tâm đúng mức; hoạt động của các đoàn thể đôi lúc còn dàn trải; nội dung và phương thức tập hợp ở một số khu vực, đối tượng đặc thù có lúc còn lúng túng; công tác xây dựng lực lượng nòng cốt có lúc, có nơi chưa chú ý nhiều đến việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động.

Nguyên nhân hạn chế: (1) Tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn do tác động chung của tình hình kinh tế, đa số các hộ kinh doanh cá thể còn tâm lý e ngại và chưa có nhu cầu mở rộng kinh doanh khi được vận động chuyển sang loại hình doanh nghiệp. (2) Do vướng mắc về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng và chính sách bồi thường phải thông qua nhiều giai đoạn theo đúng quy định pháp luật dẫn đến chậm tiến độ theo kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo các chung cư hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn quận; gặp nhiều khó khăn về giải tỏa, tái định cư; quỹ nhà không đủ để bố trí tái định cư cho các hộ dân; số căn hộ đền bù lớn. (3) Các chủ kinh doanh dịch vụ văn hóa và các ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn dùng các hình thức ngày càng tinh vi để đối phó với các lực lượng kiểm tra, xử lý; việc đăng ký kinh doanh và hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử (nhiều cơ sở thực chất là đánh bạc trá hình) dễ thực hiện do không phải là ngành hạn chế kinh doanh; các hình thức xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe đối với những trường hợp vi phạm dẫn đến tái phạm nhiều lần, chưa có những giải pháp hiệu quả để giải quyết triệt để. (4) Việc tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy hiệu quả chưa cao, người dân vẫn chủ quan trong việc sử dụng điện an toàn dẫn đến các sự cố chập nổ mạch điện; bất cẩn trong đun nấu, thờ cúng; các gia đình không biết sử dụng hoặc sử dụng chưa thành thạo các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ,…; ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế nên số vụ tai nạn giao thông tăng so với nhiệm kỳ trước. (5) Một số cấp ủy và lãnh đạo đơn vị còn ngại khó, chưa chú trọng đầu tư đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy trong công tác xây dựng Đảng, công tác vận động nhân dân… do đó kết quả đạt được chưa cao, chưa thuyết phục; một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn chậm giải quyết những vấn đề trước khó khăn, bức xúc chính đáng của người dân. (6) Hình thức tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở quận và cơ sở thiếu đa dạng, phong phú; chưa xây dựng được nhiều gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc theo dõi, đánh giá, hướng dẫn cơ sở Đảng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chưa kịp thời, đầy đủ, chặt chẽ. (7) Công tác quản lý đảng viên của một số cấp ủy chi bộ, đảng bộ chưa quán triệt thường xuyên, thiếu đôn đốc nhắc nhở và chưa thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác quản lý đảng viên mới, chuyển sinh hoạt đảng... (8) Một số cấp ủy chưa quán triệt đầy đủ nội dung các quy định, quyết định và hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, nên sự quan tâm và tính chủ động chưa thật cao; chưa phát huy vai trò giám sát, phản biện của nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát, cung cấp thông tin về cán bộ, đảng viên phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát. (9) Hệ thống dân vận quận, phường có lúc chưa thực hiện tốt công tác phối hợp, nắm chắc và dự báo tình hình nhân dân để kịp thời tham mưu cấp ủy các giải pháp xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác dân vận, tình hình an ninh trật tự; cấp ủy một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức công tác dân vận; cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội một số nơi còn thiếu, một số ít chưa đạt chất lượng, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ, Đảng bộ quận đúc kết các bài học kinh nghiệm:

Thứ nhất: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Quyết liệt, kiên trì trong đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp tình hình thực tế để tạo các chuyển biến có tính đột phá. Vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu là nhân tố quyết định thành công.

Thứ hai: Đặc biệt coi trọng công tác dân vận, gắn bó mật thiết với nhân dân, đặt lợi ích chính đáng hợp pháp của nhân dân lên hàng đầu; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chăm lo, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong nhân dân, tạo được sự đồng thuận của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thứ ba: Đẩy mạnh xã hội hóa để phát huy các nguồn lực trong nhân dân là yếu tố quan trọng trong thực hiện thành công nhiều chủ trương về kinh tế - văn hóa - xã hội của Đảng bộ quận; đảm bảo giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống, mọi chính sách phải đảm bảo an dân, tạo niềm tin với nhân dân, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; kịp thời ổn định tư tưởng, chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần, tạo động lực làm việc cho cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân.

Thứ : Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xem trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ quận để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng; tăng cường, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các đồng chí bí thư cấp ủy và thủ trưởng đơn vị thực sự là tấm gương để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Thứ năm: Tiếp tục hoàn thiện phương pháp lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của chính quyền và cụ thể hóa cơ chế Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước pháp luật về các quyết định của mình. Phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

B. VỀ MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 5 NĂM 2020 - 2025, ĐẠI HỘI NHẤT TRÍ:

1. Kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 5 ra sức giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh;
bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân; xây dựng Quận 5 văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Mục tiêu phát triển tổng quát giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; phát huy tốt tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ gắn với quy hoạch, phát triển đô thị; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.”

Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ XII (2020 - 2025):

1. Giá trị sản xuất ngành thương mại -  dịch vụ tăng bình quân 11% - 13%.

2. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 4% - 6%.

3. Hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hàng năm.

4. Diện tích nhà ở bình quân đến năm 2025 là 21,8m2/người. Hỗ trợ phát triển nhà ở thương mại; sửa chữa, xây dựng công trình dân dụng khoảng 200.000m2; cải tạo, nâng cấp chung cư cũ, cải tạo mảng xanh, công viên và dải phân cách trên địa bàn quận.

5. Duy trì 10 tuyến đường đạt chuẩn văn minh đô thị và phấn đấu 15 tuyến đường đạt 80% tiêu chí tuyến đường văn minh đô thị.

6. Lập quy chế quản lý kiến trúc 3-5 tuyến đường; hoàn tất công tác điều chỉnh quy hoạch hẻm tỷ lệ 1/500.

7. 100% các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ và hộ dân trên địa bàn Quận 5 thực hiện phân loại chất thải rắn, chất thải sinh hoạt tại nguồn và bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

8. 95% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; 95% khu phố văn hóa; 70% phường văn minh đô thị; 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

9. Giữ vững chất lượng giáo dục đào tạo và công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường.

10. Duy trì 41 trường công lập được công nhận đạt chuẩn giáo dục (mức độ 1), phấn đấu có 09-10 trường đạt chuẩn Quốc gia, có 06-07 trường xây dựng mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

11. Đến năm 2025, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số.

12. Giải quyết việc làm cho 5.200 lượt người/năm.

13. Đến cuối năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với năm 2020 là 1,3 lần; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố giai đoạn năm 2020 - 2025 bình quân dưới 0,5%, hộ cận nghèo giảm dưới 2%.

14. Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc quận đạt 95% trở lên. Công khai, minh bạch 100% thủ tục hành chính và tiến độ giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức, cá nhân trên Trang thông tin điện tử của quận.

15. Tỷ lệ phá án đạt từ 75% trở lên, trong đó tỷ lệ khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên.

16. Kết nạp 750 đảng viên mới.

17. 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

18. Kiểm tra, giám sát, thẩm định đạt 100% tổ chức đảng về việc thực hiện các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy,
Ủy ban kiểm tra Quận ủy.

Các chương trình trọng điểm:

1. Chương trình đẩy mạnh hoạt động kinh tế trên địa bàn.

2. Chương trình huy động các nguồn lực để quy hoạch, phát triển đô thị, giai đoạn 2020 - 2025, hướng đến năm 2030.

3. Đề án lập thiết kế đô thị các tuyến đường trọng điểm.

4. Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn, giai đoạn
2020 - 2025, hướng đến năm 2030.

5. Chương trình nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giai đoạn 2020 - 2025, hướng đến năm 2030.

6. Chương trình hỗ trợ, phát triển dịch vụ y tế trên địa bàn, giai đoạn 2020 - 2025, hướng đến năm 2030.

7. Đề án quy hoạch cơ sở vật chất thể dục - thể thao, phục vụ phát triển thể thao thành tích cao, thể thao cộng đồng, thể thao học đường trên địa bàn, giai đoạn 2020 - 2025, hướng đến năm 2030.

8. Chương trình xây dựng gia đình hạnh phúc giai đoạn 2020 - 2030.

9. Đề án xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính, giai đoạn 2020 - 2025, hướng đến năm 2030.

10. Đề án sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức cơ sở Đảng, giai đoạn 2020 - 2025, hướng đến năm 2030.

11. Đề án Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận giám sát Đảng bộ và chính quyền Quận 5.

2. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội

2.1. Chú trọng chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế gắn với phát triển kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả

Tiếp tục tập trung giải pháp để duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế; tập trung phát triển thương mại - du lịch; đầu tư củng cố và phát triển các phố chuyên doanh hiện hữu, phát triển siêu thị, trung tâm thương mại, hiện đại hóa và nâng cấp, mở rộng hệ thống bán lẻ cả về quy mô và chất lượng. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với triển khai các chương trình bình ổn thị trường, đảm bảo thực hiện bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu.

Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng du lịch tại quận. Phát huy vai trò các tuyến phố chuyên doanh đã ra mắt, tăng cường quảng bá và hoàn thiện các điểm dừng chân phục vụ khách du lịch của các Phố chuyên doanh. Triển khai xây dựng, cải tạo toàn diện các chợ theo hướng hiện đại đáp ứng các nhu cầu về an ninh trật tự, mỹ quan đô thị, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm..., trong đó tập trung chợ Hòa Bình phát triển thành điểm du lịch, chợ an toàn thực phẩm; giải quyết các vấn đề an ninh trật tự xung quanh chợ; xây dựng và hoàn chỉnh phần mềm quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách trên các lĩnh vực, điều hành dự toán chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2.2. Duy trì môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp

Tăng cường tổ chức tốt các cuộc đối thoại với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để doanh nghiệp kinh doanh ổn định và phát triển. Chủ động duy trì kết nối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn quận để xây dựng các chương trình cụ thể trong nội dung hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn vốn vay phát triển đầu tư, cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục theo quy định để thực hiện việc đầu tư, xây dựng và sớm đưa vào hoạt động đối với các dự án khu phức hợp cao ốc văn phòng - thương mại - khách sạn và chung cư 628 - 630 Võ Văn Kiệt (Phường 1); dự án chung cư 926 Võ Văn Kiệt (Phường 5) và cao ốc văn phòng 727 Trần Hưng Đạo (Phường 1); dự án Trung tâm thương mại - chung cư Soái Kình Lâm (Phường14); khu liên hợp nhà ở - văn phòng - thương mại Tản Đả - Võ Văn Kiệt (Phường 10); dự án khu phức hợp Đại Thế Giới.

Vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký tham gia, tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh tiếp cận phương thức bán hàng hiện đại, nâng cao hiệu quả quảng bá sản phẩm, mở rộng sự liên kết giữa các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cùng ngành nghề cũng như các ngành nghề bổ trợ.

2.3. Tiếp tục phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Rà soát quy hoạch và quy chuẩn các công trình xây dựng theo hướng tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, đa chức năng; quy hoạch không gian phát triển; thực hiện việc lập thiết kế đô thị từ 3 đến 5 tuyến đường trọng điểm của quận; thu hút mạnh mẽ sự tham gia của nhân dân, các nhà khoa học và các doanh nghiệp trong quá trình rà soát, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch (1/2000, quy hoạch hẻm và quy hoạch kiến trúc cấp 2) trên địa bàn quận.

Thường xuyên rà soát các dự án chậm triển khai, đề ra biện pháp khắc phục về tình trạng quy hoạch treo, dự án treo kéo dài nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất; tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan hoàn tất thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với dự án Kênh Hàng Bàng và thực hiện việc mời gọi đầu tư, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư 362, 346 - 382, 380 Trần Phú (Phường 7), chung cư 62 Lương Nhữ Học (Phường 10). Tiếp tục thực hiện các công trình mở rộng hẻm theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Cải tạo, nâng cấp và bảo dưỡng các tuyến đường, vỉa hè, hẻm, công viên; thực hiện ngầm hóa hệ thống điện, mạng lưới viễn thông tại các khu vực trọng điểm. Tăng cường giám sát, kiểm tra chất lượng thi công và dự án đầu tư xây dựng cơ bản; kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng sai phép, không phép. Nghiên cứu, đề ra các giải pháp nhằm giải quyết căn cơ tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn quận.

Tăng cường công tác duy tu bảo dưỡng, cải tạo đường, hẻm, công viên. Đến năm 2025, duy trì 10 tuyến đường đạt chuẩn văn minh đô thị và phấn đấu 15 tuyến đường đạt 80% tiêu chí tuyến đường văn minh đô thị, duy trì 79 khu phố và xây dựng thêm các khu phố đạt chuẩn “Khu phố sạch, an toàn”. Nhân rộng mô hình phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn quận; hoàn chỉnh công tác quản lý lực lượng thu gom rác dân lập và thực hiện thu phí vệ sinh theo quy định của Thành phố.

2.4. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống nhân dân

Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động lễ hội truyền thống, phong trào văn hóa, văn nghệ kết hợp với việc đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổ chức rà soát, sắp xếp và tăng cường quản lý các loại hình kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, trò chơi điện tử, dịch vụ internet. Thực hiện việc mở rộng và nâng cao chất lượng, phát triển mạnh phong trào thể dục, thể thao, nâng cao thể chất của nhân dân. Đầu tư, xây dựng, sửa chữa, cải tạo các công trình văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn: Trung tâm Văn hóa quận, Nhà Thiếu nhi quận, Khu thể thao phức hợp Quận 5, Công viên sách (tại công viên Âu Lạc (Phường 4).

Thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa giáo dục, trong đó huy động tất cả các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục - đào tạo. Giữ vững chất lượng giáo dục đào tạo và công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường. Duy trì 41 trường công lập được công nhận đạt chuẩn giáo dục (mức độ 1), phấn đấu có 09-10 trường đạt chuẩn Quốc gia, có 06-07 trường xây dựng mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân bằng các giải pháp như đảm bảo quản lý tốt nguồn gốc chất lượng thuốc, dược liệu; 100% cơ sở kết nối cổng thông tin Bộ Y tế về cung ứng thuốc trên toàn quốc; 100% các phòng khám tư nhân triển khai thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2025. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng được triển khai trên cơ sở hệ thống quản lý đủ mạnh, có hiệu lực, có tác động rõ rệt và toàn diện tới việc cải thiện tình trạng an toàn thực phẩm ở trên địa bàn.

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, các giải pháp đào tạo nghề và  giới thiệu việc làm. Phấn đấu hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững theo tiêu chí của Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 với các chỉ tiêu: Đến cuối năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với năm 2020 là 1,3 lần; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố giai đoạn năm 2020 - 2025 bình quân dưới 0,5%, hộ cận nghèo giảm dưới 2%; giảm thiếu hụt các chiều dịch vụ - xã hội một cách ổn định, bền vững (giáo dục - đào tạo, y tế, việc làm, bảo hiểm xã hội, nhà ở, điều kiện sống, thông tin). Triển khai chương trình công tác về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Đến năm 2025, tổng tỷ suất sinh đạt ít nhất 1,4 con/phụ nữ. Thực hiện các chính sách xã hội chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

2.5. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội

Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự, nâng tỷ lệ khám phá án. Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận. Duy trì 15/15 phường chuyển hóa không có tệ nạn ma túy, mại dâm từ mức 1b trở lên.

Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; đầu tư xây dựng nâng cấp trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự quận. Công tác giao quân hàng năm đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

2.6. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và đẩy nhanh quá trình xây dựng đô thị thông minh

Duy trì, phát huy hiệu quả việc ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại quận, phường. Đẩy mạnh triển khai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 trên các lĩnh vực. Duy trì và thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; tăng cường công tác kiểm tra đạo đức công vụ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện đề án xây dựng đô thị thông minh tại Quận 5.

Tăng cường củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và điều hành của bộ máy hành chính quận, phường và việc thực thi công vụ của cán bộ công chức; rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ đạo của Chính phủ để làm cơ sở thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Duy trì việc tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo quận với nhân dân các giới trên địa bàn. Nâng cao năng lực, chất lượng giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của đội ngũ cán bộ tiếp công dân; tập trung giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật các vụ việc mới phát sinh, không để kéo dài. Hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận.

Xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Trung tâm hành chính Quận 5. Nâng cấp hoàn chỉnh hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông phù hợp với xu thế phát triển công nghệ thông tin - truyền thông của thành phố và quận. Triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Lắp đặt và vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh của quận.

Triển khai thực hiện, phối hợp với sở, ngành Thành phố và các đơn vị liên quan thuộc quận đảm bảo tiến độ Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025, trong đó: đăng ký sử dụng, khai thác Kho dữ liệu dùng chung của thành phố; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, thiết kế đồng bộ, tạo lập cơ sở dữ liệu cho việc xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tích hợp, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu về dân cư, quy hoạch, y tế, giáo dục, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất đai, nhà ở, phục vụ kịp thời, hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

3. Tăng cưng xây dng Đảng, xây dng chính quyền; nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân

Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đấu tranh quyết liệt, ngăn chặn hiệu quả biểu hiện suy thoái lý tưởng, đạo đức, tự diễn biến và tham nhũng. Cán bộ, đảng viên phải tiên phong, là tấm gương trong tuân thủ pháp luật, lao động sáng tạo, phục vụ Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận giám sát, phản biện xã hội ngày một hiệu quả hơn hoạt động của Đảng và quản lý của Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

3.1. Nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng

3.1.1. Về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chống tham nhũng, lãng phí, lối sống cơ hội, thực dụng, nói không đi đôi với làm. Kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến; kết hợp giữa giáo dục với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước; chú trọng nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối công tác; thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam… bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, đúng trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng nắm bắt, phân tích dư luận xã hội, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong âm mưu “diễn biến hòa bình”, quan điểm sai trái và phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức Đảng, đảng viên.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin chính thống để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, tăng “sức đề kháng” của nhân dân trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng. Làm tốt công tác nắm bắt dư luận, tâm trạng xã hội và nội bộ cán bộ, đảng viên; chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý kịp thời những vấn đề, vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân, không để xảy ra các “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ quận; lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo theo phương châm “chủ động, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả”; nâng cao sức thuyết phục, tính chiến đấu trong công tác tư tưởng - văn hóa của toàn Đảng bộ quận và cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên giáo; củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức, năng lực chuyên môn tốt; thường xuyên bồi dưỡng, củng cố đội ngũ báo cáo viên quận, báo cáo viên và tuyên truyền viên cơ sở.

3.1.2. Về tổ chức cán bộ

Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị các cấp tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ quận thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, chất lượng ngày càng cao hơn; tổ chức, sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức cơ sở Đảng, giai đoạn 2020 - 2025, hướng đến năm 2030.

Kiên quyết chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là tự phê bình và phê bình. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu, gần dân, sát dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có phẩm chất đạo đức, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Gắn xây dựng Đảng với xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao; xây dựng cơ sở đảng, hệ thống chính trị quận, phường thật sự trong sạch, vững mạnh và vì dân phục vụ.

Tập trung chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu đề ra, chú trọng kết nạp đảng viên trong giáo viên, khu vực ngoài nhà nước, địa bàn dân cư, thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự.

Chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức . Triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Quan tâm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng lĩnh vực, khu vực đặc thù.

Lãnh đạo Đảng bộ Doanh nghiệp quận và Đảng bộ 15 phường đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trên địa bàn quận; tập trung các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có từ 100 lao động trở lên.

3.1.3. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, chú trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng.

Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên liên quan các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; giám sát các đồng chí Quận ủy viên, đảng ủy viên, chi ủy viên và cán bộ diện Quận ủy quản lý về việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp về phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc; công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ; vai trò người đứng đầu...; thực hiện tốt quy định xử lý đơn thư phản ánh.

Tăng cường phát huy vai trò chủ động tham mưu của Ủy ban Kiểm tra cho Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy; phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, những vấn đề mới cần bổ sung hoàn chỉnh trong nội dung, đối tượng, phương pháp, trình tự, thủ tục giám sát của các cấp ủy, các ban Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp và chi bộ.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và cơ sở để đáp ứng cho yêu cầu mới của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ quận. Quận ủy, cấp ủy cơ sở tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ quận.

3.1.4. Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra và công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện nghiêm chế độ công khai dự toán, quyết toán của các đơn vị sử dụng ngân sách; thực hiện đồng bộ các giải pháp trong chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2025; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng.

Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Xử lý nghiêm minh trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao khả năng tự phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí của các cấp ủy, tổ chức đảng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát quyền lực đối với người có chức vụ. Thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập. Tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra và đề nghị kiểm toán những
địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, có nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo.

Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động và chú trọng kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân quận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

3.1.5. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và cấp ủy các cấp

Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, xây dựng chương trình làm việc toàn khóa, hàng năm, hàng quý, xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong từng thời điểm. Định kỳ sơ kết, tổng kết, phát hiện các nhân tố mới để tiếp tục chỉ đạo thực hiện có kết quả các chương trình kế hoạch đã đề ra; cải tiến nội dung làm việc với các cấp ủy đảng, các khối theo hướng giao ban chuyên đề; tăng cường đi cơ sở của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy để kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cấp các ngành, qua đó kịp thời điều chỉnh bổ sung các giải pháp thiết thực phù hợp với tình hình thực tiễn của quận để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy.

Chú trọng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị và trong xã hội để huy động trí tuệ tập thể của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với các cấp, các ngành, các giới nhân dân để nắm tình hình kịp thời xử lý các vấn đề vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy, địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đổi mới cách ra nghị quyết, chỉ thị và việc tổ chức quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chương trình hành động phù hợp từng đối tượng, chú trọng việc tổ chức triển khai thực hiện. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính của Đảng, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa các phương tiện làm việc để phát huy hiệu quả trong công tác lãnh đạo.

3.2. Nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng chính quyền

Nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với việc tinh giản biên chế theo nghị quyết Trung ương và hướng dẫn của Chính phủ; tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan, đơn vị. Thực hiện sắp xếp, luân chuyển cán bộ - công chức và các chức danh theo quy định. Triển khai kế hoạch đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ theo chức danh và theo quy hoạch.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, rà soát, kiến nghị các cấp có thẩm quyền bãi bỏ, điều chỉnh các thủ tục, quy định không còn phù hợp. Phát huy hiệu quả việc ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại quận, phường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý hành chính Nhà nước.

Chú trọng công tác dân vận chính quyền, công tác hòa giải ở cơ sở để tạo sự đồng thuận của người dân trong chấp hành, thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, góp phần hạn chế tối đa phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để xử lý hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người trên địa bàn quận.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ và am hiểu về các lĩnh vực của đời sống xã hội.

3.3. Nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả quy chế về công tác dân vận của hệ thống chính trị quận, quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường sự phối hợp thường xuyên giữa các tổ chức của hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận; xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của cấp ủy, của đồng chí bí thư cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phải làm công tác vận động nhân dân, kính trọng nhân dân, hiểu dân, gương mẫu, tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm để nhân dân tin tưởng, noi theo; chú trọng phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng để làm tốt công tác dân vận.

Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, nắm chắc diễn biến về đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, các hộ nghèo, công nhân, công chức, viên chức - người lao động, sinh viên, đội ngũ trí thức, đồng bào các dân tộc thiểu số, tôn giáo; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, phát huy tiềm năng, thế mạnh của đồng bào các dân tộc, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Thực hiện các chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; vận động các tín đồ, chức sắc tôn giáo thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các phong trào xã hội. Đẩy mạnh vận động thực hiện công tác xã hội nhân đạo, tích cực chăm sóc sức khỏe nhân dân, gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, phát động mỗi cơ sở hội thực hiện một công trình nhân đạo, mỗi hội viên làm nhiều việc thiện.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác dân vận của hệ thống chính trị, từng bước nâng cao về chất lượng. Rà soát, củng cố lực lượng chính trị nòng cốt của các đơn vị, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị; đồng thời, thường xuyên tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng chính trị nòng cốt tại từng khu vực đặc thù để đảm bảo về số lượng, mạnh về chất lượng, bố trí rộng khắp trong các khu vực trọng điểm. Quan tâm, tạo điều kiện để xây dựng các cá nhân có uy tín trong cộng đồng từ lực lượng nòng cốt chính trị. Kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền, năng lực và phẩm chất kém; tạo sự chuyển biến, tiến bộ mới về chất lượng phục vụ nhân dân.

3.4. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận

Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cải tiến nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới; hiểu rõ, nắm chắc tình hình cơ sở và hướng các mặt công tác và phong trào về cơ sở, thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở. Tạo điều kiện để phát huy tối đa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các tổ chức chính trị - xã hội và sự tham gia của các tổ chức thành viên thực hiện chương trình giám sát và phản biện các cấp, tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn được nhân dân đặc biệt quan tâm.

3.4.1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận: phát huy vai trò cùng các tổ chức thành viên xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường sự đồng thuận, thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đề ra các giải pháp hiệu quả, thiết thực, tạo sự chuyển biến thực sự trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng về cơ sở, kịp thời nắm tình hình nhân dân, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận.

3.4.2. Liên đoàn Lao động quận: chú trọng bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp, nhận thức pháp luật, trình độ học vấn, tay nghề và chăm lo cải thiện đời sống người lao động. Xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

3.4.3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận: xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản vững mạnh, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; phát huy tinh thần sáng tạo, vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong xây dựng và phát triển quận.

3.4.4. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận: nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, thực hiện tốt chính sách cán bộ nữ, nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; phát huy vai trò phụ nữ trên các lĩnh vực. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội trong việc tập hợp, giáo dục, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc.

3.4.5. Hội Cựu Chiến binh quận: quan tâm, chăm lo, phát huy vai trò của cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, cựu tù chính trị trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; thực hiện vai trò nòng cốt trong các phong trào của địa phương, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy khóa XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

III. Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng bộ, chi bộ cơ sở đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII tổng hơp ý kiến thảo luận tại đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

IV. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII gồm 41 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI gồm 01 đồng chí đại biểu đương nhiên, 08 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và các Ban Thành ủy có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

V. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, tiếp thu ý kiến tại Đại hội, hoàn chỉnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), định kỳ xây dựng các kế hoạch công tác để cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI.


Số lượt người xem: 24    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm