SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
1
0
8
1
3
8
Bản tin quận 05 Tháng Tư 2021 7:55:00 SA

Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 136 của Chính phủ về phát triển bền vững

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM, ngày 18/3, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 498/STTTT-BC gửi UBND các quận - huyện, TP Thủ Đức; Trung tâm Báo chí TP; Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn TPHCM về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững.

Tại công văn này, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các quận - huyện và TP Thủ Đức chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ bằng nhiều hình thức đến tận từng người dân.

Các cơ quan báo chí và Trung tâm Báo chí TPHCM tăng cường thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 136 của Chính phủ và các nội dung liên quan khác nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về các mục tiêu phát triển bền vững và Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân được biết.

Nghị quyết 136/NQ-CP nêu rõ: Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, các bộ, ngành và địa phương; của các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, các cộng đồng dân cư và mỗi người dân. Con người là trung tâm của phát triển bền vững. Khoa học và công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyến đổi số quốc gia sẽ là nền tảng và động lực cho phát triển bền vững đất nước.

Nghị quyết đề ra 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam. Trong đó, mục tiêu tổng quát nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển; xây dựng một xã hội Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, bao trùm, công bằng, dân chủ, văn minh và bền vững.


Số lượt người xem: 20    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm