SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
7
5
3
5
7
5
Bản tin quận 30 Tháng Năm 2022 7:40:00 SA

Quận 5 tổ chức hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2022

 

Ngày 27/5/2022, Quận ủy Quận 5 tổ chức Hội nghị học tập Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh”.

Tại điểm cầu chính Hội trường Trung tâm Chính trị Quận 5 có có đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cùng gần 250 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn thuộc quận và gần 1.000 cán bộ, đảng viên tại 14 điểm cầu trực tiếp.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Vũ Trung Kiên – Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Khu vực 2 báo cáo các nội dung: chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh”. Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hướng dẫn số 28-HD/BTGTW ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI,  Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, chặt chẽ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Số lượt người xem: 284    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 
Tìm kiếm