SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
8
9
5
8
3
0
Bản tin quận 23 Tháng Ba 2020 8:05:00 SA

Đảng bộ Phường 14 tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Trong hai ngày 18 và 19/3/2020, Đảng bộ Phường 14, Quận 5 đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đồng chí Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 5; đồng chí Phạm Quốc Huy – Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ; lãnh đạo các Ban xây dựng đảng   99 đại biểu chính thức được triệu tập từ 18 chi bộ trực thuộc. Đây là đảng bộ cơ sở được chọn tổ chức đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy phường trên địa bàn Quận 5.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Ngay sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phường lần thứ XIII, Đảng ủy đã tập trung triển khai thực hiện Chương trình làm việc số 01-CTr/ĐU ngày 19/02/2016 về chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 14 nhiệm kỳ 2015 2020 và Chương trình hành động số 03-CTr/ĐU ngày 10/3/2016 về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Phường 14 nhiệm kỳ 2015 2020; cụ thể hóa công tác lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, công trình trọng điểm bằng các Nghị quyết chuyên đề; lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội Phường và các chi, đảng bộ xây dựng Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường để lãnh đạo thực hiện; phân công các nhóm Đảng ủy viên phụ trách theo dõi, chỉ đạo thực hiện đối với từng chỉ tiêu, chương trình, công trình trọng điểm.

Nhiệm kỳ qua, nhiều thành tựu quan trọng và các chỉ tiêu trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường đề ra đều đạt và vượt, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu được giao góp phần tạo ra nguồn kết dư để xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh, từ đó nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của Nhân dân. Quản lý thu – chi ngân sách, luôn đảm bảo và thực hiện đúng quy định hướng dẫn của Bộ Tài chính, kịp thời cân đối, điều tiết kinh phí hoạt động phù hợp, hiệu quả, chống lãng phí, kiểm soát chặt chẽ trên tinh thần tiết kiệm thực hiện quy chế thu, chi đối với các nguồn quỹ vận động trong Nhân dân, ngân sách Nhà nước thông qua hình thức công khai, niêm yết tại Ủy ban Nhân dân Phường nhằm tăng cường quyền giám sát của các đoàn thể xã hội và Nhân dân. Công tác thu thuế được tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả đúng quy định về pháp luật thuế, quy trình quản lý thuế gắn với việc củng cố hoạt động Hội đồng tư vấn thuế, tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các hộ kinh doanh, hộ ngưng, nghỉ, công tác khảo sát, điều chỉnh thuế đảm bảo tính công bằng, hợp lý và thu nộp thuế kịp thời. Đẩy mạnh công tác xử lý nợ thuế, các trường hợp vi phạm, góp phần ổn định nguồn thu, thực hiện công tác thu thuế; Việc thực hiện thu không đạt chỉ tiêu do ảnh hưởng việc thực hiện chính sách miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân của Chính phủ dẫn đến hụt nguồn thu. (Tổng thu chi ngân sách:  Năm 2015 Thu ngân sách Phường ước đạt 9.439.366.611 đồng, đạt 111,46 % kế hoạch năm (8.469.000.000 đồng), giảm 19,3 %;  Năm 2016 Thu ngân sách Phường ước đạt 10.969.553.726 đồng, đạt 117,73 % kế hoạch năm (9.317.852.000 đồng), tăng 16,2 %; Năm 2017 Thu ngân sách Phường ước đạt 14.196.447.174 đồng, đạt 157,95 % kế hoạch năm (8.988.000.000 đồng), tăng 29,4 %; Năm 2018 Thu ngân sách Phường ước đạt 15.492.169.019 đồng, đạt 153,72 % kế hoạch năm (10.078.000.000 đồng), tăng 9,1 %; Năm 2019: Thu ngân sách Phường ước đạt 17.412.577.282 đồng, đạt 144,78 % kế hoạch năm (12.027.000.000 đồng), tăng 12,4 %).

 

Lãnh đạo Quận ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hoạt động của Chính quyền ngày càng nâng cao năng lực quản lý; đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn; cơ sở hạ tầng được đầu tư với nhiều công trình phúc lợi được thực hiện để phục vụ dân sinh; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo tốt; giáo dục, y tế được giữ vững và được đầu tư phát triển mạnh; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, đặc biệt sau thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, trong công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình; khắc phục những hạn chế yếu kém đã chỉ ra, làm tốt công tác phát triển đảng viên; thành lập được Đảng bộ bộ phận, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường.

Hệ thống chính trị thường xuyên được kiện toàn và củng cố, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng được tăng cường; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào ở địa phương, công tác tập hợp quần chúng ngày một sâu rộng hơn; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, quy chế dân chủ cơ sở được tổ chức thực hiện tốt hơn; các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền có nhiều hiệu quả thiết thực.

 

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Quốc Huy – Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, đoàn kết của cả hệ thống chính trị phường trong quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Những thành tích mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Phường 14 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 5 lần thứ XI. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua, đồng chí cũng trao đổi một số nội dung trọng tâm để Ban chấp hành Đảng bộ phường quan tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân để thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra; nghiêm chỉnh thực hiện tự phê bình và phê bình, nâng cao sức chiến đấu, chỉnh đốn Đảng; đầu tư giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến; tăng cường các giải pháp đảm bảo ổn định trật tự đô thị, an toàn gian thông, an toàn PCCC, giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc…

Đồng chí cũng tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết và sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Phường 14 sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh, rút ra những bài học kinh nghiệm để khắc phục những tồn tại, đề ra và thực hiện có hiệu quả những mô hình, cách làm hay góp phần chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân trên địa bàn; kiên trì vượt qua những khó khăn, thách thức để xây dựng và giữ vững Phường đạt Phường Văn minh đô thị và Đảng bộ Trong sạch vững mạnh.

 

Ban chấp hành Đảng bộ Phường 14 lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội

Qua hai ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và đoàn kết, Ðại hội đã tiến hành bầu 13 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; bầu ra 14 đồng chí (chính thức) và 02 đồng chí (dự khuyết) tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Khương Lê Thùy Anh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Phường 14 nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội cũng tiến hành thảo luận và nhận được trên 70 lượt ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội; đồng thời cũng thông qua Nghị quyết với 19 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, đô thị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng – hệ thống chính trị và nhất trí chương trình hành động thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.


Số lượt người xem: 555    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm